موضوع


 

شماره نشریه

عنوان کمیته موضوع سال انتشار دانلود
 
168 آب راهنمای ملاحظات واگذاری و نصب کنتورهای مستقل 1395 دانلود
157 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی راهنمای تعیین حق اشتراک و تعرفه فروش آب به مشترکین و آب‌بران شرکت‌های آب‌منطقه‌ای 1394 دانلود
159 نظام فنی اجرایی ضوابط نحوه استفاده از فناوری نانو در صنعت آب و آبفا در کشور 1394 دانلود
167 سد و تونل های انتقال مروری بر ضوابط و استانداردهای انتخاب سیلاب‌های طراحی سدها 1395 دانلود
163 مدیریت منابع آّب فهرست خدمات مرحله طراحی تفصیلی آبخیزداری 1395 دانلود
161 مدیریت منابع آّب دستورالعمل انتخاب آمارها و داده‌های مورد نیاز برای تهیه مدل‌های کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی 1395 دانلود
162 مدیریت منابع آّب تعاریف و دامنه کار مراحل مختلف خدمات مهندسی طرح‌های آب 1395 دانلود
166 آبیاری و زهکشی مبانی نظری و کاربردی ارزش‌گذاری اقتصادی آب در مصارف کشاورزی 1395 دانلود
135 آبیاری و زهکشی فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی (فصل 18 - مهار سیل) 1379 دانلود
119 آبیاری و زهکشی متمم فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی (فصل 20 - فن‌شناسی رایانه) 1377 دانلود
 
« 1 2 3 4 5 ... 6 14 » صفحه: