موضوع

شماره استاندارد

سازمان برنامه و بودجه کشور


 

شماره استاندارد عنوان کمیته موضوع سازمان برنامه و بودجه کشور سال پیش نویس سال انتشار تعداد مشاهده دانلود
 
471 آب راهنمای استفاده ازن در گندزدایی و اکسیداسیون آب 1399 دانلود
468 - 1 نظام فنی اجرایی اسناد تامین کنتورهای آب خانگی 1399 دانلود
489 کمیته تجهیزات مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله فاضلاب 1399 دانلود
462 فاضلاب سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب جایگزین شبکه‌های ثقلی (جلد اول - معرفی شبکه‌ها) 808-1 1398 1399 دانلود
465 آب ماشین ظرفشویی برقی خانگی - تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب سازمان ملی استاندارد 22752 1398 1398 دانلود
466 آب آب بهداشتی راهنمای شناخت و مدیریت جداسازی آب شرب از آب بهداشتی غیرشرب خانگی 1398 دانلود
467 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای ارزیابی و برآورد خسارات ناشی از اضافه برداشت و یا برداشت غیرقانونی مصالح رودخانه‌ا‌ی از اراضی بستر و حریم کمی و کیفی رودخانه‌ها 1398 دانلود
464 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای تهیه نقشه‌های خطرپذیری سیلاب 1398 دانلود
463 فاضلاب استفاده از پساب- واژهنامه 22757سازمان ملی استاندارد 1398 1398 دانلود
461 فاضلاب سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب جایگزین شبکه‌های ثقلی (جلد دوم – شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب ساده شده) 808-2 1398 1399 دانلود
 
« 1 2 3 4 ... 5 32 » صفحه: