موضوع

شماره استاندارد

سازمان برنامه و بودجه کشور


 

شماره استاندارد عنوان کمیته موضوع سازمان برنامه و بودجه کشور سال پیش نویس سال انتشار تعداد مشاهده دانلود
 
475 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی راهنمای برآورد ارزش اقتصادی آب در مصارف صنعتی 1399 دانلود
473 فاضلاب راهنمای واگذاری انشعابات فاضلاب به مراکز تجاری و صنعتی 1399 دانلود
474 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای احیای رودخانه 1399 دانلود
472 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی دستورالعمل تدوین الگوی مصرف آب خانگی و تاثیر آن در نظام تعرفه گذاری 1399 دانلود
470 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای مطالعات، طراحی، اجرا و بهره برداری سدهای رسوبگیر رودخانه ها 1399 دانلود
378-1 سد و تونل های انتقال ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران (بازنگری اول) 1399 دانلود
471 آب راهنمای استفاده ازن در گندزدایی و اکسیداسیون آب 1399 دانلود
468-1 نظام فنی اجرایی اسناد تامین کنتورهای آب خانگی 1399 دانلود
469 کمیته تجهیزات مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله فاضلاب 1399 دانلود
462 فاضلاب سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب جایگزین شبکه‌های ثقلی (جلد اول - معرفی شبکه‌ها) 808-1 1398 1399 دانلود
 
« 1 2 3 4 ... 5 33 » صفحه: