موضوع

شماره استاندارد

سازمان برنامه و بودجه کشور


 

شماره استاندارد عنوان کمیته موضوع سازمان برنامه و بودجه کشور سال پیش نویس سال انتشار تعداد مشاهده دانلود
 
475 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی راهنمای برآورد ارزش اقتصادی آب در مصارف صنعتی 1399 دانلود
473 فاضلاب راهنمای واگذاری انشعابات فاضلاب به مراکز تجاری و صنعتی 1399 دانلود
474 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای احیای رودخانه 1399 دانلود
472 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی دستورالعمل تدوین الگوی مصرف آب خانگی و تاثیر آن در نظام تعرفه گذاری 1399 دانلود
470 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای مطالعات، طراحی، اجرا و بهره برداری سدهای رسوبگیر رودخانه ها 1399 دانلود
378-1 سد و تونل های انتقال ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران (بازنگری اول) 1399 دانلود
471 آب راهنمای استفاده ازن در گندزدایی و اکسیداسیون آب 1399 دانلود
468-1 نظام فنی اجرایی اسناد تامین کنتورهای آب خانگی 1399 دانلود
469 کمیته تجهیزات مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله فاضلاب 1399 دانلود
466 آب آب بهداشتی راهنمای شناخت و مدیریت جداسازی آب شرب از آب بهداشتی غیرشرب خانگی 1398 دانلود
 
« 1 2 3 4 » صفحه: