موضوع

شماره استاندارد

سازمان برنامه و بودجه کشور


 

شماره استاندارد عنوان کمیته موضوع سازمان برنامه و بودجه کشور سال پیش نویس سال انتشار تعداد مشاهده دانلود
 
471 آب راهنمای استفاده ازن در گندزدایی و اکسیداسیون آب 1399 دانلود
468 - 1 نظام فنی اجرایی اسناد تامین کنتورهای آب خانگی 1399 دانلود
489 کمیته تجهیزات مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله فاضلاب 1399 دانلود
466 آب آب بهداشتی راهنمای شناخت و مدیریت جداسازی آب شرب از آب بهداشتی غیرشرب خانگی 1398 دانلود
467 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای ارزیابی و برآورد خسارات ناشی از اضافه برداشت و یا برداشت غیرقانونی مصالح رودخانه‌ا‌ی از اراضی بستر و حریم کمی و کیفی رودخانه‌ها 1398 دانلود
464 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای تهیه نقشه‌های خطرپذیری سیلاب 1398 دانلود
460 آبیاری و زهکشی ضوابط انتخاب و بهره‌برداری از تجهیزات اندازه‌گیری آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی 1398 دانلود
459 نظام فنی اجرایی فهرست خدمات مشاور سرمایه‌پذیر در پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی (BOT، BOO، ROT و بیع متقابل) بخش آب و آبفا 1398 دانلود
456 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای تعیین حد بستر و حریم، ساماندهی و زیباسازی رودخانه‌ها و مسیل‌های شهری 1397 دانلود
455 آب راهنمای تصفیه‌ی آب آشامیدنی (شماره‌ی دو: انتخاب فرآیندهای تصفیه‌ی آب آشامیدنی بر پایه‌ی کیفیت آب خام 1397 دانلود
 
« 1 2 3 » صفحه: