طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور در زمینه‌های زیر فعالیت می‌کند:

 • مدیریت منابع آب
 • مهندسی رودخانه و سواحل
 • شبکه های آبیاری و زهکشی
 • سد و تونل‌های انتقال
 • آب
 • فاضلاب
 • محیط زیست
 • مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی‌سازی
 • مطالعات حقوقی، اجتماعی و میراث فرهنگی
 • نیروگاه‌های برقابی
 • نظام فنی اجرایی