اعضای کمیته مدیریت منابع آب:

 

خانم مهندس استیری (نماینده حوزه ستادی وزارت نیرو)

 

آقای مهندس شاه‌حسینی (نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران)

 

آقای مهندس شهبازی (نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران)

 

آقای دکتر ثقفییان (نماینده دانشگاه - رئیس کمیته)

 

آقای دکتر شفیعی‌فر (خبره صنعت)

 

آقای مهندس نقوی (خبره صنعت)

 

آقای مهندس جعفریان (خبره صنعت)

 

آقای دکتر حیدری (نماینده شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران)

 

خانم دکتر قبادی (دبیر کمیته)