اعضای کمیته محیط زیست:

 

آقای مهندس حسن‌نژاد (نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران)

 

آقای مهندس حسین‌زاده (نماینده شرکت مهندسی آب و آبفای کشور)

 

آقای مهندس یعقوبی (نماینده سندیکای پیمانکاران)

 

آقای دکتر حامدی (جامعه مهندسان مشاور ایران - نایب رئیس کمیته)

 

آقای دکتر دهزاد (نماینده دانشگاه - رئیس کمیته)

 

خانم مهندس سفلایی (نماینده سازمان حفاظت محیط زیست)

 

آقای دکتر محمدی (خبره صنعت)

 

آقای دکتر هاشمی (خبره صنعت)

 

آقای دکتر پوراصغر (خبره صنعت)

 

خانم رسولپور (دبیر کمیته)