اعضای کمیته مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی‌سازی:

 

آقای مهندس حاجیانی بوشهریان (خبره صنعت)

 

آقای دکتر تهامی‌پور (خبره صنعت)

 

آقای مهندس رئیسی (نماینده جامعه مهندسان مشاور)

 

آقای مهندس خزائی (نماینده حوزه ستادی وزارت نیرو)

 

آقای مهندس آهوئی (نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران)

 

آقای مهندس حیدریان (نماینده شرکت مهندسی آب و آبفای کشور - رئیس کمیته)

 

آقای دکتر صادقی (نماینده دانشگاه)

 

آقای دکتر مروت (خبره صنعت)

 

آقای مهندس سبزی (نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور)

 

خانم مهندس دشتی (دبیر کمیته)