اعضای کمیته اجتماعی:

 

آقای مهندس ارشدی (نماینده حوزه ستادی وزارت نیرو)

 

آقای مهندس میرکیایی (نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران)

 

آقای مهندس بخشایش (نماینده شرکت مهندسی آب و آبفای کشور)

 

آقای دکتر کاوه معصومی (نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران)

 

آقای مهندس علیزاده (نماینده جهاد کشاورزی)

 

آقای مهندس حاجیانی (خبره صنعت - رئیس کمیته)

 

آقای مهندس حب وطن (خبره صنعت)

 

خانم مهندس محرابی (دبیر کمیته)