1- نقشه راه تدوین استانداردهای هیدرومتری در مطالعات پایه منابع آب کشور 

2- تدوین نقشه ‌راه به هنگام‌سازی اطلس منابع آب

3- تهیه دستورالعمل تبخیرسنجی و روش‌های برآورد تبخیر

4- ارزیابی فنی دستورالعمل تهیه بیلان منابع و مصارف آب کشور و تهیه دستورالعمل جدید و تدقیق نتایج بیلان در دو حوضه آبریز در جه 2 کشور