1- راهنمای مدیریت سیلاب در مخازن

2- راهنمای بهره‌برداری و نگهداری و پایش در کارهای مهندسی رودخانه