1-راهنمای طراحی سدهای خاکی و سنگریزه‌ای

2- راهنمای مطالعات شکست سدها 

3- دستورالعمل نصب و راه‌اندازی ابزار دقیق در سدهای خاکی و بتنی

4- راهنمای اجرای تونل‌های انتقال آب