1- دستورالعمل شناخت، انتخاب فرایند، تجهیزات و الزامات ازن زنی آب شرب

2- بازنگری استاندارد ملی ایران شماره 1053، 1388، تجدید نظر پنجم، آب آشامیدنی - ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی و اصلاحیه‌ی آن

3- الحاق موضوع اثرات بعد خانوار و شرایط اقلیمی در شهرها و روستاهای کشور بر مصارف سرانه آب شهری و روستایی به ضابطه (3-117)

4- راهنمای شناخت، کنترل و مدیریت جلبکها در منابع آبهای سطحی و تصفیه‌خانه های آب شرب