1- ضوابط تهیه دستورالعمل راه‌اندازی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب

2- ضوابط طراحی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب (بازنگری نشریه 3-129)