1- راهنما و فهرست خدمات ارزیابی زیست‌محیطی طرحهای اجرا شده سد‌های مخزنی، نیروگاه‌های برقابی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی (با تاکید بر مدیریت محیط زیست)

2- ضوابط شبیه‌سازی کیفیت آب در مخازن سدها

3- راهنمای تحلیل، تفسیر و گزارش‌دهی داده‌های کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی

4- ضوابط مکان‌یابی و ارزیابی پیامدهای محیط‌زیستی سامانه‌های آب شیرین‌کن