1- راهنمای انتخاب روش تامین مالی و روش اجرا متناسب با پروژههای آب، فاضلاب و برقابی

2- تهیه اسناد و مدارک ارزیابی کیفی، مناقصه و پیمان تامینکنندگان اﻧﻮاع ﮐﻨﺘﻮر، شیرآلات، ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻت