1- ضوابط طراحی، ساخت و بهره‌برداری تجهیزات لجن‌روبی

2- ضوابط طراحی، ساخت و بهره‌برداری دریچه‌های کشویی

3- ضوابط و مشخصات فنی مصالح بستر فیلترها

4- ضوابط بازرسی تجهیزات صنعت آب و فاضلاب

5- بازنگری بخش فاضلاب نشریه 303