جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده
479 آب فعالیت‌های خدمات‌رسانی مرتبط با سامانه‌های تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب - واژه‌نامه استاندارد ملی شماره 6669 1399 1399 27  
483 آبیاری و زهکشی ضوابط طراحی و بهره‌برداری مزرعه نمونه در سامانه‌های آبیاری و زهکشی 1399 153  
482 کمیته تجهیزات ضوابط بازرسی فنی تجهیزات صنعت آب و فاضلاب 1399 341  
481 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی راهنمای برآورد ارزش اقتصادی آب در مصارف شرب (خانگی) 1399 223  
480 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی راهنمای کمی کردن آثار خارجی مثبت و منفی طرح‌های توسعه منابع آب 1399 219  
468-3 نظام فنی اجرایی اسناد تامین مواد منعقدکننده 1399 164  
478 مدیریت منابع آّب روش‌های برآورد تبخیر در شرایط اقلیمی مختلف 1399 156  
476 کمیته تجهیزات ضوابط طراحی، ساخت و بهره‌برداری تجهیزات لجن‌روبی 1399 160  
477 کمیته تجهیزات ضوابط طراحی، ساخت و بهره‌برداری دریچه‌های کشویی 1399 166  
468-2 نظام فنی اجرایی اسناد تامین مواد گندزدا 1399 185  
475 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی راهنمای برآورد ارزش اقتصادی آب در مصارف صنعتی 1399 229  
473 فاضلاب راهنمای واگذاری انشعابات فاضلاب به مراکز تجاری و صنعتی 1399 191  
474 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای احیای رودخانه 1399 317  
472 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی دستورالعمل تدوین الگوی مصرف آب خانگی و تاثیر آن در نظام تعرفه گذاری 1399 167  
470 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای مطالعات، طراحی، اجرا و بهره برداری سدهای رسوبگیر رودخانه ها 1399 226  
378-1 سد و تونل های انتقال ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران (بازنگری اول) 1399 303  
471 آب راهنمای استفاده از ازن در تصفیه آب 1399 172  
468-1 نظام فنی اجرایی اسناد تامین کنتورهای آب خانگی 1399 319
469 کمیته تجهیزات مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله فاضلاب 1399 300  
462 فاضلاب سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب جایگزین شبکه‌های ثقلی (جلد اول - معرفی شبکه‌ها) 808-1 1398 1399 265  
465 آب ماشین ظرفشویی برقی خانگی - تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب سازمان ملی استاندارد 22752 1398 1398 288
466 آب آب بهداشتی راهنمای شناخت و مدیریت جداسازی آب شرب از آب بهداشتی غیرشرب خانگی 1398 366  
467 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای ارزیابی و برآورد خسارات ناشی از اضافه برداشت و یا برداشت غیرقانونی مصالح رودخانه‌ا‌ی از اراضی بستر و حریم کمی و کیفی رودخانه‌ها 1398 449  
464 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای تهیه نقشه‌های خطرپذیری سیلاب 821 1398 1399 564  
463 فاضلاب استفاده از پساب- واژهنامه 22757سازمان ملی استاندارد 1398 1398 465  
461 فاضلاب سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب جایگزین شبکه‌های ثقلی (جلد دوم – شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب ساده شده) 808-2 1398 1399 417  
460 آبیاری و زهکشی ضوابط انتخاب و بهره‌برداری از تجهیزات اندازه‌گیری آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی 833 1398 1399 574  
458 فاضلاب استفاده از پساب‌های شهری برای مصارف مختلف - ویژگی‌ها 15633 1398 725  
459 نظام فنی اجرایی فهرست خدمات مشاور سرمایه‌پذیر در پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی (BOT، BOO، ROT و بیع متقابل) بخش آب و آبفا 1398 422  
457 محیط زیست شرح کلی خدمات و پایش کیفیت آب‌های زیرزمینی 819 1397 1399 418  
« 1 2 3 4 ... 5 12 » صفحه: