جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده
446 آب راهنمای تصفیه‌ی آب‌های سطحی (شماره‌ی یک: ضابطه‌های کدورت) 1396 1342  
387-388 آبیاری و زهکشی شرح خدمات مهندسی نظارت بر اجرای سامانه‌های آبیاری و زهکشی 1391 471  
441 آب راهنمای مدیریت تامین، عرضه، تقاضا و مصرف آب شهری و روستایی 1395 1394  
309 سد و تونل های انتقال راهنمای کاربرد مدل‌های ریاضی در رسوبگذاری و رسوب‌زدایی مخازن سدها 1396 1223