جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره سازمان برنامه و بودجه کشور تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده  
481 اقتصادی راهنمای برآورد ارزش اقتصادی آب در مصارف شرب (خانگی) 1399 706  
480 اقتصادی راهنمای کمی کردن آثار خارجی مثبت و منفی طرح‌های توسعه منابع آب 1399 579  
475 اقتصادی راهنمای برآورد ارزش اقتصادی آب در مصارف صنعتی 1399 389  
472 اقتصادی دستورالعمل تدوین الگوی مصرف آب خانگی و تاثیر آن در نظام تعرفه گذاری 1399 371