اعضا

اعضای کمیته سد و تونل‌های انتقال:

 

آقای مهندس عبادی (نماینده حوزه ستادی وزارت نیرو - نایب رئیس کمیته)

 

آقای دکتر ایمان شعار (نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران)

 

آقای دکتر عسکری (نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران - رئیس کمیته)

 

آقای دکتر راستی (نماینده دانشگاه)

 

آقای مهندس حاجی‌محمد (نماینده سندیکای پیمانکاران)

 

آقای مهندس طاهری بهبهانی (خبره صنعت)

 

آقای مهندس حدیدی‌مود (خبره صنعت)

 

آقای مهندس یوسفی (خبره صنعت)

 

آقای مهندس حسین‌پور (خبره صنعت)

 

آقای مهندس مجتهدی (خبره صنعت)

 

آقای مهندس محمدیان (خبره صنعت)

 

آقای مهندس غفوری (نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور)

 

خانم مهندس فولادی (دبیر کمیته)

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1398/11/05
 کارشناس
 2501