اعضا

اعضای کمیته نیروگاه‌های برقابی:

 

آقای مهندس استیری (نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران - رئیس کمیته)

 

آقای مهندس حاج‌زوار (نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران)

 

آقای مهندس مهندس جعفری (نماینده سندیکای پیمانکاران)

 

آقای دکتر اکبری ازیرانی (نماینده دانشگاه - نایب رئیس جلسه)

 

آقای مهندس مرادی (توسعه منابع آب و نیروی ایران)

 

آقای مهندس حدیدی‌مود (خبره صنعت)

 

آقای دکتر جم (خبره صنعت)

 

آقای مهندس هاشمی (خبره صنعت)

 

آقای مهندس محمد قاسمی (نماینده شرکت مهندسی آب و آبفای کشور)

 

خانم مهندس فولادی (دبیر کمیته)

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1398/11/21
 کارشناس
 2553