ضوابط و استانداردهای در دست تدوین

1- تهیه راهنمای بهره‌گیری از سامانه‌های خودکار در شبکه‌های آبیاری و زهکشی کشور

2- تهیه راهنمای بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی در شرایط کم‌آبی

3- تهیه ضوابط ایمنی و حفاظت سامانه‌ی آبیاری

4- تهیه راهنمای برنامه‌ریزی و مدیریت ساخت شبکه‌های آبیاری و زهکشی برای انجام فرآیند تحویل پروژه جهت بهره‌برداری

5- تهیه راهنمای برنامه‌ریزی آبیاری و توزیع و تحویل آب در شبکه‌ی اصلی و فرعی

 تاریخ ثبت : 1395/03/23
  آخرین به روزرسانی : 1398/11/19
 کارشناس
 1904