ضوابط و استانداردهای در دست تدوین

1- راهنمای انتخاب روش تامین مالی و روش اجرا متناسب با پروژههای آب، فاضلاب و برقابی

2- تهیه اسناد و مدارک ارزیابی کیفی، مناقصه و پیمان تامینکنندگان اﻧﻮاع ﮐﻨﺘﻮر، شیرآلات، ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻت

 تاریخ ثبت : 1395/03/23
  آخرین به روزرسانی : 1398/12/06
 کارشناس
 1637