جست و جو

لغت انگلیسی آلمانی فرانسوی عربی گروه مرجع لغت


گروه ها
فاضلاب
آب
آبیاری و زهکشی
محیط زیست
مهندسی رودخانه
مدیریت منابع آب
سد و تونل های انتقال
نیروگاه های برق آبی
اطلاعات و ارتباطات