جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره سازمان برنامه و بودجه کشور تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده  
488 اجتماعی شرح کلی خدمات مطالعات اجتماعی طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای 1400 62  
- فاضلاب جامدات زیستی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری - ویژگی‌ها و پایش استاندارد ملی شماره 22967 1400 1400 102  
487 آبیاری و زهکشی ضوابط ایمنی و حفاظت سامانه‌های آبیاری 1400 186  
484 آبیاری و زهکشی راهنمای بهره‌گیری از سامانه‌های خودکار در شبکه‌های آبیاری و زهکشی 1400 873  
459 نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری راهنمای استفاده از مشاور سرمایه‌پذیر در پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی بخش آب وآبفا(BOO،BOT، ROT و بیع متقابل) 817 1398 1399 352  
479 آب فعالیت‌های خدمات‌رسانی مرتبط با سامانه‌های تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب - واژه‌نامه استاندارد ملی شماره 6669 1399 1399 502  
483 آبیاری و زهکشی ضوابط طراحی و بهره‌برداری مزرعه نمونه در سامانه‌های آبیاری و زهکشی 1399 845  
482 کمیته تجهیزات ضوابط بازرسی فنی تجهیزات صنعت آب و فاضلاب 1400 1404  
481 اقتصادی راهنمای برآورد ارزش اقتصادی آب در مصارف شرب (خانگی) 1399 814  
480 اقتصادی راهنمای کمی کردن آثار خارجی مثبت و منفی طرح‌های توسعه منابع آب 1399 653  
468-3 نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری اسناد تامین مواد منعقدکننده 1399 454  
478 مدیریت منابع آّب روش‌های برآورد تبخیر در شرایط اقلیمی مختلف 1399 655  
476 کمیته تجهیزات ضوابط طراحی، ساخت و بهره‌برداری تجهیزات لجن‌روبی 1400 404  
477 کمیته تجهیزات ضوابط طراحی، ساخت و بهره‌برداری دریچه‌های کشویی 1400 450  
468-2 نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری اسناد تامین مواد گندزدا 1399 357  
475 اقتصادی راهنمای برآورد ارزش اقتصادی آب در مصارف صنعتی 1399 415  
473 فاضلاب راهنمای واگذاری انشعابات فاضلاب به مراکز تجاری و صنعتی 1399 470  
474 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای احیای رودخانه 1399 1086  
472 اقتصادی دستورالعمل تدوین الگوی مصرف آب خانگی و تاثیر آن در نظام تعرفه گذاری 1399 408  
470 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای مطالعات، طراحی، اجرا و بهره برداری سدهای رسوبگیر رودخانه ها 1399 473  
471 آب راهنمای استفاده از ازن در تصفیه آب 1399 415  
468-1 نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری اسناد تامین کنتورهای آب خانگی 1399 502
469 کمیته تجهیزات مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله فاضلاب 1399 478  
462 فاضلاب سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب جایگزین شبکه‌های ثقلی (جلد اول - معرفی شبکه‌ها) 808-1 1398 1399 604  
465 آب ماشین ظرفشویی برقی خانگی - تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب سازمان ملی استاندارد 22752 1398 1398 1473
466 آب آب بهداشتی - ضوابط شناخت و مدیریت جداسازی آب شرب از آب غیر شرب بهداشتی خانگی 1399 644  
467 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای ارزیابی و برآورد خسارات ناشی از اضافه برداشت و یا برداشت غیرقانونی مصالح رودخانه‌ا‌ی از اراضی بستر و حریم کمی و کیفی رودخانه‌ها 1398 895  
464 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای تهیه نقشه‌های خطرپذیری سیلاب 821 1398 1399 1294  
463 فاضلاب استفاده از پساب- واژهنامه استاندارد ملی شماره 22757 1398 1398 800  
461 فاضلاب سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب جایگزین شبکه‌های ثقلی (جلد دوم – شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب ساده شده) 808-2 1398 1399 666  
« 1 2 3 4 ... 5 11 » صفحه: