جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره سازمان برنامه و بودجه کشور تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده  
191 سد و تونل های انتقال راهنماي مطالعات‌ بهره‌برداري‌ از مخازن‌ سدها مراحل (شناسايي‌ـ توجيهي ـ طراحي تفصيلي) 272 1376 1383 1674  
192 سد و تونل های انتقال راهنماي‌ بازرسي‌ در سدهاي‌ بزرگ‌ 216 1376 1380 1193  
199 سد و تونل های انتقال ضوابط طراحي‌ سازه‌اي‌ بندهاي‌ انحراف 198 1376 1379 1022  
204 سد و تونل های انتقال بررسی‌ پتانسیل‌ لغزش‌ در محدوده‌ سدها و سازه‌های‌ وابسته‌ 229 1376 1380 798  
209 سد و تونل های انتقال رفتارسنجي‌ فضاهاي‌ زيرزميني‌ در حين‌ اجرا 252 1376 1381 1027  
210 سد و تونل های انتقال راهنماي‌ بهره‌برداري‌ هيدروليكي از مخزن‌ سدهاي بزرگ 335 1380 1385 1001  
229 سد و تونل های انتقال ضوابط عمومي‌ طراحي‌ سازه‌هاي‌ آبي‌ بتني 312 1378 1384 1183  
238 سد و تونل های انتقال نقشه‌هاي همسان‌ مجاري‌ آب‌بر زيرزميني بتني 218 1379 1380 789  
248 سد و تونل های انتقال مشخصات فني عمومي سدها 399 1380 1392 1343  
261 سد و تونل های انتقال راهنماي طراحي سازه‌اي تونل‌هاي آب بر 309 1382 1384 969  
273 سد و تونل های انتقال راهنماي طراحي و بهره‌برداري تخليه كننده عمقي مخازن سدها 521 1382 1388 1067  
316 سد و تونل های انتقال راهنماي بهره‌برداري و نگهداري نيرو گاه‌هاي آبي سدهاي بزرگ 526 1386 1389 927  
328 سد و تونل های انتقال راهنماي مطالعات رسوبگذاري و رسوبزدايي مخازن سدها 589 1387 1391 1380  
349 سد و تونل های انتقال راهنمای طراحی شبکه‌های لرزه‌نگاری و شتاب‌نگاری سدها 591 1388 1391 1203  
370 سد و تونل های انتقال راهنماي ارزيابي ايمني و اقدامات اضطراري در سدها و سازه‌هاي وابسته 644 1389 1392 1300  
1 2 صفحه: