جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده
113 آبیاری و زهکشی دستورالعمل‌ حفر و تجهيز چاهك‌هاي‌ مشاهده‌اي‌ 154 1371 1375 488  
130 آبیاری و زهکشی دستورالعمل‌ تعيين‌ هدايت‌ هيدروليك‌ خاك‌ 155 1373 1375 551  
131 آبیاری و زهکشی دستورالعمل‌ بهره‌برداري و نگهداري‌ از ماشين‌آلات مورد نياز شبكه‌هاي‌آبياري‌ و زهكشي‌ 157 1373 1375 551  
159 آبیاری و زهکشی دستورالعمل‌ هدايت‌ هيدروليك خاك‌ با روش‌ پيزومتري 164 1375 1376 621  
173 آبیاری و زهکشی ضوابط طراحي هيدروليكي‌ ساختمان‌هاي‌ حفاظتي و تقاطعي‌، تبديل‌ و ايمني و ساختمان‌هاي حفاظت در مقابل فرسايش سامانه‌هاي آبياري 337 1375 1384 851  
174 آبیاری و زهکشی دستورالعمل‌ تعيين‌ هدايت هيدروليك خاك به روش‌هاي مختلف 322 1375 1384 1887  
206 آبیاری و زهکشی ضوابط هيدروليكي‌طراحي‌ساختمان‌هاي‌ تنظيم‌ سطح‌ آب‌ و آبگيرها در كانال‌هاي روباز 282 1376 1383 1354  
207 آبیاری و زهکشی ضوابط طراحي‌ هيدروليكي‌ ايستگاه‌هاي‌ پمپاژ شبكه‌هاي‌ آبياري‌ و زهكشي‌ 317 1376 1384 2479  
215 آبیاری و زهکشی دستورالعمل‌ آزمايش‌هاي‌ آبشويي‌ خاك‌هاي‌ شور و سديمي‌ در ايران‌ 255 1377 1381 637  
228 آبیاری و زهکشی ضوابط و معيارهاي فني‌ آبياري‌ تحت فشار (طراحي) 286 1378 1383 3684  
« 1 2 3 4 ... 5 6 » صفحه: