جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره سازمان برنامه و بودجه کشور تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده  
207 آبیاری و زهکشی ضوابط طراحي‌ هيدروليكي‌ ايستگاه‌هاي‌ پمپاژ شبكه‌هاي‌ آبياري‌ و زهكشي‌ 317 1376 1384 3129  
215 آبیاری و زهکشی دستورالعمل‌ آزمايش‌هاي‌ آبشويي‌ خاك‌هاي‌ شور و سديمي‌ در ايران‌ 255 1377 1381 901  
228 آبیاری و زهکشی ضوابط و معيارهاي فني‌ آبياري‌ تحت فشار (طراحي) 286 1378 1383 5092  
247 آبیاری و زهکشی راهنماي نگهداري سامانه‌هاي زهكشي 315 1380 1389 735  
252 آبیاری و زهکشی ضوابط طراحي تعيين فاصله و عمق زهكش‌هاي زيرزميني 319 1381 1384 2297  
256 آبیاری و زهکشی ضوابط طراحي هيدروليكي سيفون‌ وآبگذر زيرجاده 321 1381 1384 1827  
258 آبیاری و زهکشی فهرست خدمات مهندسي مطالعات بهره‌برداري و نگهداري از سامانه‌هاي آبياري و زهكشي در حال بهره‌برداري 313 1381 1384 767  
259 آبیاری و زهکشی ضوابط انتخاب و طراحي مزرعه آزمايشي زهكشي زيرزميني 348 1382 1385 952  
266 آبیاری و زهکشی راهنماي طراحي و انتخاب موادو مصالح براي زهكش‌هاي زيرزميني 368 1382 1385 813  
274 آبیاری و زهکشی فهرست خدمات ارزيابي عملكرد سامانه‌هاي زهكشي زيرزميني 320 1382 1384 676  
« 1 2 3 4 5 6 » صفحه: