جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده
247 آبیاری و زهکشی راهنماي نگهداري سامانه‌هاي زهكشي 315 1380 1389 514  
252 آبیاری و زهکشی ضوابط طراحي تعيين فاصله و عمق زهكش‌هاي زيرزميني 319 1381 1384 1622  
256 آبیاری و زهکشی ضوابط طراحي هيدروليكي سيفون‌ وآبگذر زيرجاده 321 1381 1384 1337  
258 آبیاری و زهکشی فهرست خدمات مهندسي مطالعات بهره‌برداري و نگهداري از سامانه‌هاي آبياري و زهكشي در حال بهره‌برداري 313 1381 1384 553  
259 آبیاری و زهکشی ضوابط انتخاب و طراحي مزرعه آزمايشي زهكشي زيرزميني 348 1382 1385 670  
266 آبیاری و زهکشی راهنماي طراحي و انتخاب موادو مصالح براي زهكش‌هاي زيرزميني 368 1382 1385 547  
274 آبیاری و زهکشی فهرست خدمات ارزيابي عملكرد سامانه‌هاي زهكشي زيرزميني 320 1382 1384 478  
276 آبیاری و زهکشی راهنماي كاربرد مدل‌هاي تجربي و نظري آب‌شويي نمك‌هاي خاك‌هاي شور 359 1382 1385 649  
279 آبیاری و زهکشی ضوابط طراحي سازه‌هاي اتصال و تخليه زهكش‌هاي روباز 358 1383 1385 594  
283 آبیاری و زهکشی راهنماي برآورد رواناب در طراحي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي 519 1383 1388 577  
« 1 2 3 4 5 6 » صفحه: