جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده
371 - 372 - 373 - 374 آبیاری و زهکشی شــرح کلــی خــدمات مطالعــات تــوجیهی طرح‌های آبیاری و زهکشی 814 1390 1399 1046  
385-386 آبیاری و زهکشی راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه‌های آبیاری و زهکشی سطحی 753 1390 1397 1003  
391 آبیاری و زهکشی راهنمای مستندسازی فعالیت‌های مدیریت، بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی 689 1390 1394 1011  
392 و 393 آبیاری و زهکشی شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی در حال بهره‌برداري 664 1390 1393 953  
« 1 2 3 4 5 6 » صفحه: