جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره سازمان برنامه و بودجه کشور تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده  
087 سد و تونل های انتقال فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ ژئوتكنيك‌ و برآورد خطر زمين‌لرزه‌ (مرحله‌ توجيهي‌) 200 1369 1379 927  
102 سد و تونل های انتقال فهرست‌ خدمات‌ مطالعات مرحله‌ طراحي‌ ـ تفصيلي‌ سدسازي‌ 103 1370 1375 2350  
109 سد و تونل های انتقال فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ ژئوتكنيك‌ و برآورد خطر زمين‌لرزه‌ و زلزله‌شناسي‌ مهندسي (مرحله‌ طراحي‌ تفصيلي‌) 238 1371 1380 917  
121 سد و تونل های انتقال راهنماي‌ مطالعات‌ پايه‌ زمين‌شناسي مهندسي‌ در پروژه‌هاي‌ مهندسي‌ آب‌ 180 1373 1379 996  
124 سد و تونل های انتقال فهرست‌ جزييات‌ مطالعات زمين‌شناسي مهندسي‌ مرحله‌هاي‌ شناسايي‌ و توجيهي‌ در طرح‌هاي‌ سازه‌هاي‌ آبي‌ (سدسازي‌) 225 1373 1380 917  
141 سد و تونل های انتقال دستورالعمل‌ حفاظت‌ و ايمني‌ در كارگاه‌هاي‌ سدسازي‌ 247 1379 1381 1201  
401 سد و تونل های انتقال فهرست خدمات مرحله بهره‌برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها (بازنگری اول) 678 1391 1394 1654  
143 سد و تونل های انتقال فهرست‌ خدمات‌ مهندسي‌ ژئوتكنيك‌ (مرحله‌ اجرا) 201 1374 1379 967  
155 سد و تونل های انتقال دستورالعمل‌ آزمايش‌هاي‌ تراوايي 188 1374 1378 2878  
157 سد و تونل های انتقال فهرست خدمات‌ مطالعات ژئوتکنیک‌ (مرحله‌ بهره‌برداری و نگهداری‌) 202 1375 1379 1074  
163 سد و تونل های انتقال دستورالعمل‌ برداشت‌ صحرايي‌ گسستگي‌هاي‌ سنگ‌ در كارهاي مهندسي و سدسازي 189 1375 1378 946  
176 سد و تونل های انتقال استانداردهاي نقشه‌كشي‌ ساختماني 256 1378 1381 926  
182 سد و تونل های انتقال دستورالعمل‌ آزمايش‌ نفوذ استاندارد (S.P.T) در مطالعات ژئوتكنيك 224 1375 1380 1626  
183 سد و تونل های انتقال راهنماي‌ تزريق‌ در سازه‌هاي‌ آبي‌ 186 1375 1378 1099  
357 سد و تونل های انتقال راهنماي مديريت بهره‌برداري و نگهداري از تاسيسات وتجهيزات هيدرومكانيكي سد و تاسيسات وابسته 568 1390 1390 1307  
184 سد و تونل های انتقال ضوابط طراحي‌ سازه‌اي‌ مجاري‌ آب‌بر زيرزميني‌ بتني 185 1375 1378 1116  
187 سد و تونل های انتقال دستورالعمل آزمايش‌پرسيومتري (در مطالعات ژئوتكنيك) 223 1376 1380 1066  
191 سد و تونل های انتقال راهنماي مطالعات‌ بهره‌برداري‌ از مخازن‌ سدها مراحل (شناسايي‌ـ توجيهي ـ طراحي تفصيلي) 272 1376 1383 1674  
192 سد و تونل های انتقال راهنماي‌ بازرسي‌ در سدهاي‌ بزرگ‌ 216 1376 1380 1193  
199 سد و تونل های انتقال ضوابط طراحي‌ سازه‌اي‌ بندهاي‌ انحراف 198 1376 1379 1022  
204 سد و تونل های انتقال بررسی‌ پتانسیل‌ لغزش‌ در محدوده‌ سدها و سازه‌های‌ وابسته‌ 229 1376 1380 798  
209 سد و تونل های انتقال رفتارسنجي‌ فضاهاي‌ زيرزميني‌ در حين‌ اجرا 252 1376 1381 1027  
210 سد و تونل های انتقال راهنماي‌ بهره‌برداري‌ هيدروليكي از مخزن‌ سدهاي بزرگ 335 1380 1385 1001  
229 سد و تونل های انتقال ضوابط عمومي‌ طراحي‌ سازه‌هاي‌ آبي‌ بتني 312 1378 1384 1183  
238 سد و تونل های انتقال نقشه‌هاي همسان‌ مجاري‌ آب‌بر زيرزميني بتني 218 1379 1380 789  
248 سد و تونل های انتقال مشخصات فني عمومي سدها 399 1380 1392 1343  
261 سد و تونل های انتقال راهنماي طراحي سازه‌اي تونل‌هاي آب بر 309 1382 1384 969  
273 سد و تونل های انتقال راهنماي طراحي و بهره‌برداري تخليه كننده عمقي مخازن سدها 521 1382 1388 1067  
316 سد و تونل های انتقال راهنماي بهره‌برداري و نگهداري نيرو گاه‌هاي آبي سدهاي بزرگ 526 1386 1389 927  
328 سد و تونل های انتقال راهنماي مطالعات رسوبگذاري و رسوبزدايي مخازن سدها 589 1387 1391 1380  
« 1 ... 4 5 6 7 ... 8 11 » صفحه: