شناخت و راهنمای روش‌های الکترو مغناطیسی (EM)

این نشریه با عنوان «شناخت و راهنمای روش‌های الکترومغناطیسی (EM)» جهت آگاهی از روش‌های الکترومغناطیسی و کاربرد آنها در مطالعات آب و زیست‌محیطی تهیه شده است. در فصل اول اصول فیزیکی EM و روش‌های متنوع آن به طور خلاصه معرفی گردیده است. به جز روش‌های معمول EM که به دلیل سابقه استفاده از آنها در مطالعات معدنی از شناخت بیش‌تری برخوردار می‌باشند، روش‌های جدیدتر EM مانند مقاومت ویژه مغناطیسی، VLF، سامانه‌های EM درون چاهی و پالسی نیز در حد گنجایش نشریه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 255
شماره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار
تاریخ پیش‌نویس 1382
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/30
 778