راهنمای‌ تهیه‌ آبنمود چشمه‌های‌ کارستی‌ و سازندهای‌ سخت

با عنوان «راهنمای تهیه آبنمود چشمه‌های کارستی و سازندهای سخت» با هدف‌های زیر تهیه شده است : - بررسی آبنمود چشمه‌های کارستی و سازندهای سخت، برای کسب اطلاعات در مورد ویژگی‌های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی آبخوان، - تحلیل داده‌ها در مورد رفتار سامانه زهکشی محیط‌های درز و شکاف‌دار حوضه. و در آن :‌ انتخاب چشمه، عوامل مورد سنجش،‌ تجهیزات مورد نیاز، جمع‌آوری و کنترل آمار، روش تهیه آبنمود چشمه‌ها،‌ تجزیه تحلیل آبنمود چشمه،‌ تشخیص نوع جریان و انواع کارست، ارتباط بین آبدهی چشمه و رژیم بارش، محاسبه نفوذپذیری مؤثر،‌ مقایسه نوسانات سطح آبخوان و تغییرات آبدهی چشمه،‌ برآورد ضریب هیدرودینامیکی آبخوان و بهره‌برداری بهینه از ذخایر کارستی و سازندهای سخت مورد بررسی قرار می گیرد.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 232
شماره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار
تاریخ پیش‌نویس 1379
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/02
 692