دستورالعمل ناحیه‌بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی

این ضابطه با عنوان دستورالعمل ناحیه‌بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی، به منظور تعیین کاربری‌ها و فعالیت‌های مجاز در حریم کیفی منابع آب سطحی تهیه شده است که شامل رودخانه‌های دایمی و فصلی و نهرهای طبیعی (و کلیه شاخه‌های آن‌ها)، مسیل‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌های طبیعی و مخازن سدها می‌باشند که حریم کیفی برای آن‌ها محاسبه و اعمال می‌شود. هم چنین نحوه محاسبه و اعمال حریم کیفی برای مسیل‌ها، انهار طبیعی و رودخانه‌های
فصلی مشابه رودخانه‌های دایمی می‌باشد.

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 430
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 782
تاریخ انتشار 1398
تاریخ پیش‌نویس 1394
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1394/04/10
 dibagroup
 6932