دستورالعمل ناحیه‌بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی ( بازنگری اول)

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 430
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 782
تاریخ انتشار 1403
تاریخ پیش‌نویس 1394
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1394/04/10
 dibagroup
 8121