راهنمای تشخیص آثار فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی و برآورد ارزش واقعی تولید برق نیروگاه‌های برقابی و خدمات ارائه شده ...

کمیته مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 423
شماره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار
تاریخ پیش‌نویس 1393
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1393/09/12
 1080