دستورالعمل انجام فرایندهای انتخاب تامین‌کنندگان کالا و خدمات (راهنمای تهیه اسناد برای انتخاب مشاوران بخش آب و آبفا)

کمیته نظام فنی اجرایی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 413
شماره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار 1396
تاریخ پیش‌نویس 1392
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1392/11/23
 1194