راهنمای تکمیل و تحویل تجهیزات در راهاندازی و بهرهبرداری اولیه از واحدهای نیروگاههای برق آبی جدید الاحداث

کمیته نیروگاه‌های برقابی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 433
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار 1396
تاریخ پیش‌نویس 1394
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1395/08/10
 کارشناس
 1816