راهنمای تعیین کاربری‌های مجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 450
شماره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار
تاریخ پیش‌نویس 1397
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1397/05/30
 703