راهنمای طراحی سدهای خاکی و سنگریزه‌ای

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 453
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار
تاریخ پیش‌نویس 1397
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1397/07/02
 1520