مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله فاضلاب

کمیته کمیته تجهیزات
شماره استاندارد و پیش‌نویس 469
شماره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار
تاریخ پیش‌نویس 1399
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1399/02/23
 341