دستورالعمل تدوین الگوی مصرف آب خانگی و تاثیر آن در نظام تعرفه گذاری

کمیته مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 472
شماره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار
تاریخ پیش‌نویس 1399
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1399/05/25
 202