ضوابط طراحی، ساخت و بهره‌برداری تجهیزات لجن‌روبی

کمیته کمیته تجهیزات
شماره استاندارد و پیش‌نویس 476
شماره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار
تاریخ پیش‌نویس 1399
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1399/07/30
 219