اسناد تامین مواد منعقدکننده

کمیته نظام فنی اجرایی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 468-3
شماره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار
تاریخ پیش‌نویس 1399
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1399/09/04
 251