راهنمای کمی کردن آثار خارجی مثبت و منفی طرح‌های توسعه منابع آب

کمیته مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 480
شماره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار
تاریخ پیش‌نویس 1399
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1399/10/09
 325