راهنمای برآورد ارزش اقتصادی آب در مصارف شرب (خانگی)

کمیته مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 481
شماره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار
تاریخ پیش‌نویس 1399
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1399/10/27
 356