ضوابط طراحی و بهره‌برداری مزرعه نمونه در سامانه‌های آبیاری و زهکشی

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 483
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار
تاریخ پیش‌نویس 1399
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1399/12/20
 833