راهنمای مطالعات ژئوفیزیک‌ در آب‌های‌ زیرزمینی‌

این نشریه با عنوان «راهنمای مطالعات ژئوفیزیک در آب‌های زیرزمینی» به منظور تعبیر و تفسیر مسایل هیدروژئولوژی و بررسی منابع آب‌های زیرزمینی تهیه شده است. در این نشریه مشخصات فیزیکی لایه‌های زیرین (سازندهای نرم و سخت) با استفاده از روش‌هایی در سطح زمین اندازه‌گیری می‌شود که اصطلاحا «ژئوفیزیک سطحی» نامیده می‌شود. متن راهنما مشتمل بر بررسی، کاربرد و محدودیت روش‌های ژئوفیزیک سطحی در مراحل مختلف مطالعات آب‌های زیرزمینی اعم از مرحله شناسایی، نیمه‌تفضیلی و تکمیلی می‌باشد و در این راستا پردازش اطلاعات مربوط به هر روش همچنین اطلاعات عمومی و فنی بررسی می‌شود.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 085
شماره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار
تاریخ پیش‌نویس 1369
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/07
 703