فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه‌اي

با عنوان "فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه¬ای" تهیه شده و برای انجام مطالعات مربوط در کلیه رودخانه¬ها، انهار و مسیلها کاربرد دارد. هدف از تهیه این نشریه ایجاد وحدت رویه و افزایش دقت در خصوص انجام مطالعات برداشت مصالح رودخانه¬ای می¬باشد. این فهرست خدمات در حالت کلی¬ برای مطالعات برداشت مصالح رودخانه¬ای تدوین گردیده است و بنابراین باید شرح خدمات هر طرح با توجه به ویژگیهای آن، به تناسب از این فهرست خدمات استخراج گردد.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 281
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 329
تاریخ انتشار 1384
تاریخ پیش‌نویس 1383
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/29
 dibagroup
 1005