راهنماي برداشت مصالح رودخانه‌اي

با عنوان "راهنماي برداشت مصالح رودخانه¬ای" با هدف ضابطه‌مندكردن برداشت شن و ماسه از رودخانه تهیه شده است. اين راهنما براي جهت‌دهي روند شناسايي، برنامه‌ريزي، انجام عمليات و خاتمه كار در محل برداشت مصالح طراحي شده است. و براي كليه سازمانهاي دولتي در ارتباط با صدور مجوز، نظارت برداشت و نيز پيمانكاران در زمينه برداشت مصالح رودخانه‌اي كاربرد دارد.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 272
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 336
تاریخ انتشار 1384
تاریخ پیش‌نویس 1382
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/30
 dibagroup
 3790