جستجو
 نشریات
شماره نشریه کمیته عنوان تاریخ انتشار
183 سد و تونل های انتقال راهنمای بهسازی پی سدها 1397  
180 مدیریت منابع آّب راهنمای چگونگی بررسی نشست زمین در نتیجه بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی 1397  
177 مدیریت منابع آّب کاربرد ژئوفیزیک در خورندگی خاک و آلودگی منابع آب (شناخت و راهنما) 1396  
176 مدیریت منابع آّب شناخت و راهنمای روش‌های الکترومغناطیسی (EM) 1396  
178 مدیریت منابع آّب راهنمای مطالعات ژئوفیزیک در آب‌های زیرزمینی 1396  
175 مدیریت منابع آّب دستورالعمل بهره‌برداری و نگه‌داری تاسیسات و سازه‌های تغذیه مصنوعی 1396  
174 مدیریت منابع آّب راهنمای تهیه مدل ریاضی آب‌های زیرزمینی 1396  
173 مدیریت منابع آّب استاندارد علامت‌ها و مشخصه‌های‌ نقشه‌های‌ ژئوفیزیکی 1396  
172 آبیاری و زهکشی راهنمای ساخت و بهره‌برداری بتن تاسیسات فاضلاب و کانال‌های آبیاری و زهکشی 1396  
171 مدیریت منابع آّب راهنمای تهیه آبنمود چشمه‌های کارستی و سازندهای سخت 1396  
170 مدیریت منابع آّب دستورالعمل آزمایش‌های پمپاژ 1383  
169 محیط زیست راهنمای چگونگی بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی 1396  
168 آب راهنمای ملاحظات واگذاری و نصب کنتورهای مستقل 1395  
157 اقتصادی راهنمای تعیین حق اشتراک و تعرفه فروش آب به مشترکین و آب‌بران شرکت‌های آب‌منطقه‌ای 1394  
159 نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری ضوابط نحوه استفاده از فناوری نانو در صنعت آب و آبفا در کشور 1394  
167 سد و تونل های انتقال مروری بر ضوابط و استانداردهای انتخاب سیلاب‌های طراحی سدها 1395  
163 مدیریت منابع آّب فهرست خدمات مرحله طراحی تفصیلی آبخیزداری 1395  
161 مدیریت منابع آّب دستورالعمل انتخاب آمارها و داده‌های مورد نیاز برای تهیه مدل‌های کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی 1395  
162 مدیریت منابع آّب تعاریف و دامنه کار مراحل مختلف خدمات مهندسی طرح‌های آب 1395  
166 آبیاری و زهکشی مبانی نظری و کاربردی ارزش‌گذاری اقتصادی آب در مصارف کشاورزی 1395  
135 آبیاری و زهکشی فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی (فصل 18 - مهار سیل) 1379  
119 آبیاری و زهکشی متمم فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی (فصل 20 - فن‌شناسی رایانه) 1377  
092-3 آبیاری و زهکشی متمم فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی فصل 19 - سیستم‌های خودکار در آبیاری و زهکشی و کنترل سیلاب 1373  
092-2 آبیاری و زهکشی متمم فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی فصل 18 - تحلیل سیستم‌های منابع آب 1375  
092-1 آبیاری و زهکشی متمم فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی فصل 17 - کنترل محیط زیست 1373  
164 مهندسی رودخانه و سواحل بررسی خسارت سیلاب 1395  
160 مهندسی رودخانه و سواحل مقدمه‌ای بر تدوین برنامه عملیاتی مدیریت بحران سیل 1395  
158 اقتصادی دستورالعمل مطالعات تجاری (مالی) و بازرگانی طرح‌های آب 1394  
165 آبیاری و زهکشی راهنمای استفاده و مدیریت زه‌آب‌های کشاورزی 1395  
072 مدیریت منابع آّب گزارش شناسایی طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور (متدولوژی) 1370  
« 1 2 3 4 5 » صفحه: