جستجو
 نشریات
شماره نشریه کمیته عنوان تاریخ انتشار
183 سد و تونل های انتقال راهنمای بهسازی پی سدها 1397  
180 مدیریت منابع آّب راهنمای چگونگی بررسی نشست زمین در نتیجه بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی 1397  
177 مدیریت منابع آّب کاربرد ژئوفیزیک در خورندگی خاک و آلودگی منابع آب (شناخت و راهنما) 1396  
176 مدیریت منابع آّب شناخت و راهنمای روش‌های الکترومغناطیسی (EM) 1396  
178 مدیریت منابع آّب راهنمای مطالعات ژئوفیزیک در آب‌های زیرزمینی 1396  
175 مدیریت منابع آّب دستورالعمل بهره‌برداری و نگه‌داری تاسیسات و سازه‌های تغذیه مصنوعی 1396  
174 مدیریت منابع آّب راهنمای تهیه مدل ریاضی آب‌های زیرزمینی 1396  
173 مدیریت منابع آّب استاندارد علامت‌ها و مشخصه‌های‌ نقشه‌های‌ ژئوفیزیکی 1396  
172 آبیاری و زهکشی راهنمای ساخت و بهره‌برداری بتن تاسیسات فاضلاب و کانال‌های آبیاری و زهکشی 1396  
171 مدیریت منابع آّب راهنمای تهیه آبنمود چشمه‌های کارستی و سازندهای سخت 1396  
« 1 2 3 4 5 ... 6 15 » صفحه: